De Vries Hengelo

Algemene voorwaarden

                                                                     

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

                                                                    

van Steen –en Tegelhandel De Vries, (hierna te noemen: “Buiter”), statutair gevestigd te Balkbrug en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05031381

___________________________________________________________________________

Artikel 1 – ALGEMEEN:

In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1         Buiter is de in de aanhef genoemde gebruiker van deze Voorwaarden.

1.2         Wederpartij is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Buiter een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten terzake verkoop en/of levering van zaken aan Wederpartij en/of het verrichten van diensten voor Wederpartij, en daarnaast eveneens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) onder algemene titel.

1.3         Buiter en Wederpartij worden in deze Voorwaarden soms gezamenlijk aangeduid als: “Partijen”.

1.4         Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Buiter aan Wederpartij gedane aanbiedingen en alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten, van welke aard dan ook, en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, alsmede de uitvoering daarvan. Deze Voorwaarden zijn tussen Buiter en Wederpartij eveneens – voor zover aan de orde – van toepassing op eventuele service- en herstelwerkzaamheden, gegeven garanties en de nalevering van zaken.

1.5         De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden in de zin van Afdeling 2 van Titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk door Buiter van de hand gewezen en uitgesloten. Algemene voorwaarden van Wederpartij zijn slechts dan van toepassing op enige overeenkomst tussen Partijen, indien tussen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Voorwaarden op de betreffende overeenkomst tussen Partijen van toepassing zullen zijn. Indien tussen Partijen één of meerdere malen is overeengekomen dat op enige overeenkomst tussen Partijen de algemene voorwaarden van Wederpartij van toepassing zijn, kan Wederpartij daaraan met betrekking tot de wederpartij eventueel gehanteerde algemene voorwaarden geen enkel recht ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake nadien door Buiter gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.6         Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover Buiter daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd, of indien zulks door Wederpartij met Buiter schriftelijk is overeengekomen. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden hebben slechts betrekking op de specifieke aanbieding van Buiter of overeenkomst tussen Partijen, terzake waarvan deze afwijking is overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk tussen Buiter en Wederpartij één of meerdere malen van deze Voorwaarden is afgeweken, kan Wederpartij daaraan geenszins rechten ontlenen met betrekking tot de toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake nadien door Buiter gedane aanbiedingen en/of nadien tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomsten.

1.7         Tussen Buiter en Wederpartij staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden een overeenkomst is gesloten, deze Voorwaarden ook op latere aanbiedingen van Buiter en op latere tussen Partijen gesloten overeenkomsten automatisch en onverkort van toepassing zullen zijn, tenzij ten aanzien van de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.8         Ingeval enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig is of in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen Partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de nietige of vernietigde bepaling. Nietigheid of vernietiging in of buiten rechte van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden afwijkt, in strijd is met, of op enigerlei wijze inconsistent is met het bepaalde in enige door Buiter gedane aanbieding of enige tussen Partijen gesloten overeenkomst, dan prevaleert het bepaalde in de betreffende aanbieding of overeenkomst.

1.9         Voor zover toepasselijk, moet in deze Voorwaarden onder het begrip “zaken” onder meer worden verstaan: geleverde materialen, onderdelen, toebehoren, informatie, adviezen, diensten, alsmede hiermee samenhangende zaken, alles in de ruimste zin des woords.

1.10      Deze Voorwaarden gelden ook ten gunste van het personeel van Buiter en van derden die door Buiter bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken worden.

1.11      Handelstermen, gebruikt in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Buiter, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig de “ICC Incoterms 2010” of een daarvoor in de plaats getreden latere versie daarvan, zoals deze van kracht zijn ten tijde van het uitbrengen van de betreffende aanbieding van Buiter of ten tijde van het tussen Partijen sluiten van de betreffende overeenkomst.

1.12      Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over “schriftelijk”, worden daarmee tevens bedoeld berichten die zijn verzonden per fax of e-mail.

 

Artikel 2 – AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN:

2.1         Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van Wederpartij verstrekte gegevens.

2.2         Alle aanbiedingen en prijslijsten van Buiter, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Wederpartij aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.3         Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.

2.4         In het kader van door Buiter gedane aanbiedingen aan Wederpartij verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van Buiter. Wederpartij is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Buiter is niet verplicht om in het kader van aanbiedingen detailtekeningen te verstrekken aan Wederpartij.

2.5         Gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en overige van Buiter afkomstige documenten hebben slechts het karakter van aanduidingen.

2.6         Indien Buiter in het kader van aanbiedingen monsters of beproevingsresultaten heeft getoond of heeft verstrekt aan Wederpartij, wordt de zeggingskracht hiervan voor wat betreft de hoedanigheid, kwaliteit e.d. van daaraan te relateren te leveren zaken geacht van louter indicatieve aard te zijn.

2.7         Buiter kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden, indien Wederpartij redelijkerwijs kan c.q. had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.

2.8         Buiter is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van aanvaarding heeft ontvangen van Wederpartij, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Buiter, komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Buiter Wederpartij aldus schriftelijk bericht, danwel indien Buiter feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.

2.9         Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Buiter een door Wederpartij verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, danwel indien Buiter feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Buiter wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Buiter.

2.10      Aanvaardingen door Wederpartij van door Buiter gedane aanbiedingen en door Wederpartij aan Buiter verstrekte en door haar geaccepteerde opdrachten zijn onherroepelijk. Na aanvaarding van een aanbieding van Buiter door Wederpartij of na aanvaarding door Buiter van een opdracht van Wederpartij, is Buiter echter gerechtigd om binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van aanvaarding de betreffende aanbieding c.q. opdracht zonder opgaaf van redenen te herroepen c.q. af te wijzen, zodat alsnog geen overeenkomst tot stand komt, zonder dat Buiter deswege jegens Wederpartij schadeplichtig is en/of wordt.

2.11      Wijziging of beëindiging van een overeenkomst door Wederpartij is slechts mogelijk met de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Buiter. Indien Wederpartij de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te beëindigen en Buiter daarmee instemt, dan is Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – gehouden de daaruit eventueel voor Buiter voortvloeiende vermogensschade, van welke aard en omvang, hoegenaamd ook, gederfde winst daaronder begrepen, aan Buiter te vergoeden.

2.12   Alle door Buiter gedane aanbiedingen en tussen Partijen gesloten overeenkomsten geschieden te allen tijde onder voorbehoud van kredietwaardigheid van Wederpartij, dit uitsluitend ter beoordeling van Buiter. Buiter is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij desgewenst een bankgarantie en/of andere zekerheid ter hoogte van het aan de aanbieding of gesloten overeenkomst verbonden factuurbedrag te verlangen, danwel om betaling vooraf te verlangen, en de uitvoering van een (te sluiten) overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is verstrekt c.q. de betaling vooraf is ontvangen.

2.13   Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Buiter binden Buiter slechts, indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder of vertegenwoordigingsbevoegde procuratiehouder van Buiter tegenover Wederpartij schriftelijk zijn bekrachtigd. Onder ondergeschikten wordt een ieder begrepen die geen bestuurder is en geen procuratie heeft. In geval van twijfel bij Wederpartij omtrent de vertegenwoordigingsbevoegdheid van één van de medewerkers van Buiter, dient ter verificatie contact te worden opgenomen met een persoon die blijkens het Handelsregister als bestuurder of procuratiehouder bevoegd is om Buiter in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

2.14      Buiter behoudt zich het recht voor andere zaken (bijvoorbeeld van een ander merk) dan die met de Wederpartij overeengekomen te leveren, mits deze van dezelfde kwaliteit zijn.

2.15      Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buiter, is het Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen uit hoofde van met Buiter gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen aan Wederpartij gelieerde vennootschappen.

2.16      Wederpartij machtigt Buiter om de opdracht desgewenst door een door Buiter aan te wijzen derde te laten uitvoeren. Wederpartij gaat bij voorbaat akkoord met overdracht door Buiter aan (een) derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Buiter met Wederpartij gesloten overeenkomst(en).

Artikel 3 – PRIJZEN:

3.1         Tenzij schriftelijk anders aangegeven/overeengekomen, zijn alle door Buiter in aanbiedingen, overeenkomsten of andere bescheiden afkomstig van Buiter genoemde bedragen:

-          vermeld in Euro, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

-          exclusief omzetbelasting (BTW), invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en rechten;

-          exclusief werktrein, wagonhuur en overige (trein- en/of weg-) transport- en/of  leveringskosten;

-          exclusief de kosten van verpakkingen en verzekeringen;

-          gebaseerd op levering ex Works en volgens “Incoterms 2010” (of een daarvoor in de plaats getreden versie daarvan): af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van Buiter, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

3.2         De door Buiter in aanbiedingen vermelde prijzen c.q. de tussen Partijen overeengekomen prijzen, zijn gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer één van de prijsbestanddelen na het uitbrengen van de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst en vóór algehele uitvoering van de overeenkomst verhoogd wordt met meer dan vijf procent (5%), is Buiter gerechtigd haar aangeboden c.q. de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Kostenfactoren kunnen onder andere – derhalve niet uitsluitend – zijn: invoerprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, overheidsheffingen, vervoerskosten, verzekeringspremies, koers van de Euro ten opzichte van de buitenlandse valuta waarin Buiter de zaken heeft ingekocht, invoerrechten, belastingen en heffingen. Daarbij is het niet relevant of de bewuste verhoging ten tijde van de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst voor Buiter voorzienbaar was.

Artikel 4 – BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING:

4.1         Betaling van de door Buiter aan Wederpartij in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Deze betalingstermijn (of een andere overeengekomen betalingstermijn) betreft een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:38 sub a van het Burgerlijk Wetboek, zodat bij non-betaling of onvolledige betaling binnen deze termijn het verzuim van Wederpartij van rechtswege intreedt, derhalve zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling door of vanwege Buiter nodig zal zijn.

4.2         Indien enige betalingstermijn door Wederpartij is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag, evenals de overige openstaande facturen, ook indien eerder betaling in termijnen was overeengekomen, onmiddellijk opeisbaar. Alle openstaande facturen van Wederpartij zijn eveneens onmiddellijk opeisbaar, indien zich een of meer van de omstandigheden genoemd in art. 16.1 van deze Voorwaarden voordoet, dit onverminderd het recht van Buiter op vergoeding van schade, kosten en rente.

4.3         Indien betaling niet of niet volledig binnen de in art. 4.1 van deze Voorwaarden vermelde betalingstermijn (of een overeengekomen andere betalingstermijn) heeft plaatsgehad, is Wederpartij terstond – derhalve zonder dat daarvoor ingebrekestelling nodig zal zijn – in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1,5% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand zal gelden), danwel de wettelijke (handels)rente indien deze meer bedraagt – over het openstaande factuurbedrag. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke (incasso)kosten die Buiter maakt ten laste van Wederpartij, welke kosten minimaal vijftien procent (15%) bedragen van het openstaande factuurbedrag, vermeerderd met de daarover verschuldigde rente als voormeld, met een minimum van € 150,-- (zegge: éénhonderd vijftig euro), dit onverminderd het recht van Buiter om de werkelijke buitengerechtelijke (incasso)kosten van Wederpartij te vorderen, voor zover deze kosten voormeld percentage te boven gaan.

4.4         Betaling dient zonder verrekening te geschieden op de door Buiter op de factuur aangegeven bankrekening(en), op de plaats van vestiging van Buiter, danwel bij aflevering. De op de bankafschriften van Buiter aangegeven valutadag is bepalend voor de ontvangst en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de aan Buiter verschuldigde rente en buitengerechtelijke (incasso)kosten als bedoeld in art. 4.3 van deze Voorwaarden en vervolgens op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

4.5         Buiter is te allen tijde gerechtigd om desgewenst voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen van Wederpartij gehele of gedeeltelijke zekerheidsstelling te verlangen van Wederpartij, in de vorm van een bankgarantie of andere zekerheid, ter hoogte van deze betalingsverplichtingen.

4.6         Buiter is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Wederpartij aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingnen heeft voldaan.

4.7         Buiter is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Buiter aan Wederpartij, danwel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.8         Wederpartij is onder geen beding gerechtigd enige betaling aan Buiter op te schorten.

4.9         Klachten van Wederpartij over (de hoogte van) facturen van Buiter dienen schriftelijk te worden ingediend bij Buiter binnen tien (10) werkdagen na de datum van de factuur waarop enige klacht betrekking heeft. Ten aanzien van facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotesteerd door Wederpartij, staat tussen Partijen vast dat zij correct zijn en door Wederpartij geaccepteerd.

Artikel 5 – VERVOER EN RISICO:

5.1         De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt door Buiter bepaald, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van Wederpartij inzake transport, verzending en verpakking worden slechts door Buiter uitgevoerd, indien Wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.

5.2         Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn het risico en de kosten van het in- en/of uitladen van de te leveren zaken voor rekening van Wederpartij.

5.3         Indien sprake is van levering op een of meer specifieke locaties, waar krachtens (een) bijzondere regel(s) nadere voorschriften van toepassing zijn, dan dient Wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen – al dan niet door inschakeling van derden – voor de correcte naleving daarvan.

5.4         Het risico van de door Buiter te leveren zaken is voor Wederpartij vanaf het moment dat de zaken als geleverd te gelden hebben, als bedoeld in art. 6.9 van deze Voorwaarden, dit onverminderd het bepaalde in art. 9 van deze Voorwaarden.

5.5         Indien bij het vervoer, ingeval dit voor risico van Buiter geschiedt, beschadigingen en/of gebreken, die bij de aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijk document worden aangetekend, is Buiter daarvoor niet aansprakelijk. Indien Buiter de zaken buiten de bij Wederpartij gebruikelijke werktijden aflevert, dienen de in de vorige zin genoemde beschadigingen en/of gebreken uiterlijk de eerstvolgende werkdag schriftelijk aan Buiter te worden gemeld, bij gebreke waarvan Buiter voor de betreffende beschadigingen en/of gebreken eveneens niet aansprakelijk is.

5.6         Indien Buiter het transport met behulp van treinwagons verzorgd, danwel indien Buiter een derde daartoe opdracht heeft gegeven, danwel indien Wederpartij de treinwagons van Buiter uit welken hoofde dan ook onder zich heeft, dienen de volgende voorschriften in acht te worden genomen:

-          de gebruiker dient de treinwagons als een goed bewaarder te behandelen;

-          de treinwagons worden door Buiter in goede, gebruiksklare en bezemschone toestand ter beschikking gesteld en dienen op een met Buiter overeengekomen tijdstip weer in goede, gebruiksklare en bezemschone staat afgeleverd te worden op de overeengekomen plaats;

-          het is niet toegestaan de treinwagons te gebruiken om anderen dan personen door of vanwege Buiter aangewezen, naar een andere plaats te (doen) vervoeren;

-          Wederpartij staat er voor in dat hij, indien hij gebruik maakt van door Buiter ter beschikking gestelde treinwagons, vervoerder is in de zin van de Spoorwegwet en zij vrijwaart Buiter voor alle aanspraken uit hoofde van de verplichtingen die op vervoerders in de zin van de Spoorwegwet rusten.

5.7   Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan treinwagons, die Wederpartij in bewaring, huur, bruikleen of uit welken anderen hoofde ook onder zich heeft, danwel welke ontstaat als gevolg van een handelen of nalaten door of vanwege Wederpartij.

5.8   Buiter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en hoegenaamd ook, die het gevolg is van vorst, met inbegrip van schade ten gevolge van het niet c.q. niet naar behoren functioneren van zelflossende treinwagons.

Artikel 6 – LEVERING EN AFROEP:

6.1         Wederpartij zal Buiter steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle benodigde medewerking verlenen.

6.2         Buiter zal de leveringswerkzaamheden uitvoeren conform hetgeen tussen Partijen is overeengekomen. Indien niets is overeengekomen omtrent levering, heeft Buiter het recht om de leveringswerkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

6.3         Door Buiter opgegeven of met Wederpartij overeengekomen leveringsdata zijn streefdata en gelden uitdrukkelijk niet als fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft Wederpartij geen recht op (vervangende) schadevergoeding of opschorting van enige voor Wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

6.4         Het tijdstip van levering wordt door Buiter uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum kortgesloten met Wederpartij. Het aangegeven leveringstijdstip is globaal (ochtend of middag) en zal afhankelijk zijn van de voortgang van het betreffende transport. Wanneer op verzoek van Wederpartij levering per se op of voor een specifiek tijdstip dient plaats te vinden, worden de daaruit eventueel voor Buiter voortvloeiende extra kosten aan Wederpartij in rekening gebracht.

6.5         Afwijking van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen (uiterste) leveringsdatum en/of locatie is slechts mogelijk in overleg met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buiter. Eventuele daardoor ontstane extra kosten aan de zijde van Buiter dient de Wederpartij aan Buiter te vergoeden.

6.6         Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen of is overeengekomen dat binnen een bepaalde termijn door Buiter met de werkzaamheden wordt gestart of dat deze werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd, indien en voor zover Wederpartij nog niet alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen, of een overeengekomen vooruitbetaling of zekerheidsstelling door Wederpartij niet of niet tijdig is geschied.

6.7         Buiter is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn alleen dan in verzuim, indien zij van Wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin Buiter nog een termijn van minimaal één (1) maand wordt gegeven, teneinde alsnog te leveren en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

6.8         Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal Wederpartij, nadat Buiter in gebreke is gesteld als bedoeld in art. 6.7 van deze Voorwaarden, het recht hebben op ontbinding van de overeenkomst, mits de tekortkoming van Buiter de ontbinding ook daadwerkelijk rechtvaardigt. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op (vervangende) schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Buiter te (doen) verrichten.

6.9         De zaken worden geacht door Buiter te zijn geleverd en door Wederpartij te zijn aanvaard zodra Buiter de zaken op de (nader) met Wederpartij overeengekomen plaats van bestemming feitelijk heeft afgeleverd of ter beschikking heeft gesteld. Een vertegenwoordiger van Wederpartij dient bij de aflevering van de zaken aanwezig te zijn om de vrachtbrief in te vullen en te ondertekenen. Indien dit niet mogelijk is, omdat het gaat om een levering op een niet-bemenste locatie, dan zal Buiter de zaken op deze locatie (doen) lossen na telefonisch overleg met c.q. toestemming van de contactpersoon van Wederpartij, waarna de zaken als geleverd hebben te gelden. Bij deze laatste leveringswijze zal door de betreffende chauffeur een kopie van de pakbon bij de zaken worden achtergelaten en zal een foto worden gemaakt van de geleverde zaken ter plaatse.

6.10      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Buiter desgewenst gerechtigd om aan Wederpartij te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke door Buiter afzonderlijk aan Wederpartij worden gefactureerd. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt iedere deelleverantie als een zelfstandige leverantie aangemerkt.

6.11      Buiter heeft, indien zij door Wederpartij of door derden, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid wordt gesteld om de overeenkomst uit te voeren, het recht de te leveren zaken voor rekening en risico van Wederpartij (daaronder begrepen het risico op kwaliteitsvermindering) op te slaan of te doen opslaan op een door Buiter te kiezen plaats, onverminderd het eigendomsvoorbehoud van Buiter. De hiermee verband houdende vervoerskosten en eventuele andere kosten zijn eveneens voor rekening van Wederpartij. Wederpartij blijft in een dergelijk geval gehouden de overeengekomen prijs voor de te leveren zaken te betalen en deze af te nemen.

6.12      Ingeval levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Buiter bevoegd, indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, Wederpartij te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.

6.13      Deze door Wederpartij te noemen termijn mag een tijdvak van drie (3) maanden, gerekend vanaf de dag dat Wederpartij redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de sommatie van Buiter, niet over­schrijden.

6.14      Wederpartij is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke waarvan Buiter bevoegd is de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding van Wederpartij te vorderen.

6.15      Indien Buiter niet tijdig levert, is Wederpartij onder geen beding gerechtigd de (betalings)verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, op te schorten.

Artikel 7 – HOEVEELHEID:

7.1         Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleve­ringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij  Wederpartij haar bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Buiter meldt.

7.2         Ook al meldt Wederpartij tijdig aan Buiter dat haar minder is geleverd dan op het in art. 7.1 van deze Voorwaarden bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van zijn (betalings)verplichtingen jegens Buiter over te gaan.

Artikel 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:

8.1         Onverminderd het in deze Voorwaarden gestelde blijven alle door Buiter ten behoeve van Wederpartij (af)geleverde of te leveren of in consignatie gegeven zaken eigendom van Buiter, tot het moment dat Wederpartij tegenover Buiter ten volle heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen (met inbegrip van rente en kosten), uit welken hoofde ook,  die vallen binnen het kader van artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

8.2         Wederpartij is gehouden de door Buiter geleverde zaken gescheiden te bewaren en zodanig te markeren, dat duidelijk is dat deze zaken van Buiter afkomstig zijn. Indien Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, worden alle bij Wederpartij aanwezige zaken die overeenkomen met de zaken zoals door Buiter geleverd, vermoed door Buiter geleverd te zijn en te vallen onder het in art. 8.1 van deze Voorwaarden opgenomen eigendomsvoorbehoud.

8.3         Wederpartij is gehouden de door Buiter geleverde zaken verzekerd te houden tegen de gebruikelijke gevaren (waaronder brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal). Alle aanspraken van Wederpartij op haar verzekeraar(s) zullen door Wederpartij aan Buiter worden verpand, tot meerdere zekerheid voor de vorderingen van Buiter op Wederpartij, zodra Buiter aan Wederpartij laat weten dit wenselijk te vinden.

8.4         Wederpartij is voordat Buiter volledig is voldaan, niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden in bezit te stellen, in bruik- of verbuikleen te geven, te verpanden en/of anderszins te bezwaren, met uitzondering van vervreemding door Wederpartij in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.

8.5         Bij verlies, diefstal, inbeslagneming en dergelijke van door Buiter aan Wederpartij geleverde, doch aan Buiter op grond van art. 8.1 van deze Voorwaarden in eigendom toebehorende zaken, is Wederpartij verplicht om zulks aan Buiter te melden binnen vierentwintig (24) uren na ontdekking daarvan.

8.6         Indien Wederpartij het bepaalde in art. 8.4 en art. 8.5 van deze Voorwaarden niet of niet naar behoren nakomt, verbeurt hij jegens Buiter een direct opeisbare boete gelijk aan de koopsom van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft, met dien verstande dat Wederpartij gehouden blijft om de koopsom ten aanzien van de betreffende zaken eveneens aan Buiter te voldoen.

8.7         Bij overtreding van het bepaalde in art. 8.4 van deze Voorwaarden heeft Buiter het recht om alle geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Wederpartij of de rechter zal zijn vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich alsdan bevinden. Wederpartij is verplicht Buiter daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door Wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.

Artikel 9 – HOEDANIGHEID, KWALITEIT, EN KLACHTEN OVER LEVERINGEN:

9.1         Wederpartij is verplicht het (af)geleverde c.q. de verpakking terstond bij levering op eventuele kwantitatieve en andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren direct na de mededeling van Buiter dat de zaken ter beschikking staan van Wederpartij. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen van en/of gebreken aan het geleverde en/of de verpakking, welke bij de levering aanwezig zijn, dient Wederpartij op de afleveringsbon, factuur en/of vervoersdocumentatie te (laten) vermelden.

9.2         Indien Wederpartij in gebreke blijft de controle en/of mededeling als bedoeld in art. 9.1 van deze Voorwaarden te doen, staat tussen Partijen vast dat de nakoming van de overeenkomst door Buiter deugdelijk is. Klachten van Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Buiter niet meer in behandeling genomen.

9.3         Voor andere dan de in art. 9.1 van deze Voorwaarden bedoelde kwantitatieve en andere zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen, geldt dat deze onmiddellijk na ontdekking, danwel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in elk geval binnen een termijn van acht (8) dagen na de datum van levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Buiter dienen te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen Partijen vast staat dat de nakoming van de overeenkomst door Buiter deugdelijk is en het recht van Wederpartij om te klagen komt te vervallen. Klachten van Wederpartij terzake de uitvoering van de betreffende overeenkomst worden alsdan door Buiter niet meer in behandeling genomen.

9.4         De nakoming van de overeenkomst door Buiter geldt in ieder geval als deugdelijk indien het geleverde of een gedeelte van het geleverde door of vanwege Wederpartij in gebruik is genomen, op enigerlei wijze is bewerkt of verwerkt of aan derden is geleverd.

9.5         Indien en voor zover er omtrent de hoedanigheid van de zaken overigens niets uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zullen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, eventuele kalkuitslag en andere geconstateerde kleine gebreken geen grond voor klachten door Wederpartij kunnen opleveren. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de zaken.

9.6         Wederpartij mag de zaken waarover hij zich bij Buiter heeft beklaagd eerst na toestemming van Buiter retourneren, onder door Buiter te bepalen voorwaarden. Wederpartij heeft hoe dan ook geen recht op retournering, indien door Buiter geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

9.7         Klachten over leveringen geven Wederpartij geen recht enige betaling aan Buiter te weigeren of op te schorten.

9.8         In het geval Buiter van oordeel is dat een klacht terecht is ingediend, heeft Buiter het recht om, na overleg met Wederpartij, de betreffende factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van Wederpartij om aan Buiter op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. In geen geval geeft dit Wederpartij recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd ook.

9.9         Op Buiter rust sowieso geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende klacht, indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Buiter (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

9.10      Een klacht betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

9.11      Indien een klacht door Buiter gegrond wordt bevonden, dan is Buiter uitsluitend verplicht alsnog correct na te komen, doch geeft dit Wederpartij geen enkel recht op schadevergoeding, hoegenaamd ook. Buiter bepaalt alsdan op welke wijze zij alsnog zal nakomen.

9.12      Slechts indien en voor zover de klacht door Buiter gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van Wederpartij op, althans de betaling van dat deel van de factuur waarop de klacht betrekking heeft, tot het moment waarop de klacht  is afgewikkeld.

9.13      Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van Wederpartij zijn opdrachtge­ver(s) of diens bouwdirectie, kan Wederpartij daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verdergaan­de aanspraken uitdrukkelijk met Buiter zijn overeengekomen en voortvloeien uit de gebondenheid van Wederpartij aan bestekbepalingen, waarvan Wederpartij de inhoud schriftelijk en tijdig aan Buiter heeft medegedeeld, zodat Buiter daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden en Buiter deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Wederpartij kan hierbij niet volstaan met een enkele verwijzing naar voor hem geldende (standaard)voorwaarden, maar dient uitdrukkelijk aan te geven aan welke specifieke bepalingen de zaken dienen te voldoen en dient de tekst van deze bepalingen bij aanvraag van een aanbieding, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan Buiter te overhandigen.

Artikel 10 – OVERMACHT:

10.1      Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Buiter kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Buiter worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Daaronder wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, prik- en stiptheidsacties (inclusief acties van de railverkeersleiding), natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk/uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschik­baar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, wegblokkades, overheids­maatregelen, import- of handelsbeperkingen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke en hoegenaamd dan ook, waardoor het voor Buiter redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze (tijdig) te leveren.

10.2      Indien Buiter meent in overmacht te (gaan) verkeren, zal zij Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

10.3      Indien – zulks geheel ter beoordeling van Buiter – de overmacht van tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van Buiter jegens Wederpartij opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zulks geheel ter beoordeling van Buiter. Indien – zulks eveneens geheel ter beoordeling van Buiter – de overmachtsituatie echter van blijvende aard is, dan kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Wederpartij heeft zowel in het geval van tijdelijke als van blijvende overmacht geen recht op enige schadevergoeding, hoegenaamd ook, door Buiter.

10.4      Indien Buiter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke opdracht c.q. een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID:

11.1      Buiter is tegenover Wederpartij slechts aansprakelijk voor schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg van grove nalatigheid of opzet van de zijde van Buiter, tenzij Buiter kan aantonen dat de fout onder de betreffende omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening niet voorkomen of vermeden had kunnen worden. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Buiter verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, in welk laatstgemeld geval de vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

11.2      Als het voor Buiter ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in art. 11.1 van deze Voorwaarden af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat Wederpartij voor de betreffende overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

11.3      Buiter is in geen geval aansprakelijk voor:

-          indirecte schade zoals bedrijfs-, gevolg- of vertragingsschade van Wederpartij  (waaronder bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. Wederpartij dient zich zo nodig tegen deze schade te verzekeren;

-          schade veroorzaakt door het niet opvolgen door Wederpartij van door Buiter verstrekte aanwijzingen of adviezen voor de opslag en/of het gebruik van geleverde zaken;

-          schade veroorzaakt door het door Wederpartij niet-oordeelkundig en/of niet in overeenstemming met het overeengekomen c.q. gebruikelijke bestemming gebruiken van geleverde zaken;

-          schade als gevolg van een van buitenaf komende oorzaak, zoals (regen)water, brand, storm, etc.;

-          schade als gevolg van claims van derden op grond van inbreuk door Wederpartij op aan hen toekomende intellectuele eigendomsrechten;

-          schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Buiter verstrekte instructies c.q. in strijd met de overeenkomst en deze Voorwaarden;

-          schade als gevolg van reparatie of wijziging van geleverde zaken door of vanwege Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Buiter.

11.4      Buiter is niet aansprakelijk voor handelingen en/of fouten van haar werknemers of andere ondergeschikten, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende werknemers of ondergeschikten.

11.5      Buiter is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die is ontstaan doordat of nadat Wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.6      Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan tekeningen die Buiter in opdracht van Wederpartij of ten behoeve van Wederpartij heeft gemaakt of heeft laten maken. Buiter staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van deze tekeningen en is niet aansprakelijk indien deze (achteraf) onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Eventuele door Wederpartij op basis van deze tekeningen gedane bestellingen, blijven onverkort in stand.

11.7      Iedere eventuele aansprakelijkheid van Buiter anders dan die als bedoeld in art. 11.1 en 11.2 van deze Voorwaarden is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen prijs (factuurwaarde exclusief BTW), zulks met een maximum van € 5.000,00 (zegge:vijfduizend euro) per gebeurtenis en € 15.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) per jaar, danwel - voorzover Buiter in staat is om soortgelijke zaken opnieuw te leveren - tot een hernieuwde levering van de zaken, zulks ter keuze van Wederpartij.

11.8      Wederpartij vrijwaart Buiter voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Buiter geleverde zaken.

11.9      De uit deze Voorwaarden voortvloeiende beperking en/of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Buiter, geldt ook ten gunste van het personeel van Buiter en de hulppersonen die door Buiter bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 12 – EMBALLAGE:

12.1      Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door Buiter aangewende, meermalen bruikbare emballage (verpak­kingen, pallets e.d.), wordt door Buiter tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening ge­bracht.

12.2      Emballage dient uiterlijk binnen 3 maanden na factuurdatum geretourneerd te worden.

12.3      Voor geretourneerde emballage als bedoeld in art. 12.1 en 12.2 van deze Voorwaarden wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door Buiter aan Wederpartij een creditfactuur gezonden.

12.4      In afwijking van het in art. 12.1, 12.2 en 12.3 van deze Voorwaarden bepaalde is Buiter geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretour­neerde emballage, zulks ter uitsluitende beoordeling van Buiter.

12.5      Niet meermalen bruikbare emballage vervalt bij levering aan Wederpartij.

Artikel 13 – RETOURZENDINGEN:

13.1   Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit tussen Partijen nader is overeengekomen.

13.2   Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd en zullen sowieso niet door Buiter worden geaccepteerd.

13.3   Bij retourzendingen heeft Buiter het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen aan Wederpartij van minimaal vijfentwintig procent (25%) van de corresponderende factuurwaarde of van de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 14 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM:

14.1      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Buiter de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

14.2      De rechten op de in art. 14.1 van deze Voorwaarden genoemde gegevens blijven eigendom van Buiter, ongeacht of aan Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buiter niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Wederpartij is aan Buiter per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

14.3      Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in art. 14.1 van deze Voorwaarden op eerste verzoek binnen de door Buiter gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Buiter een boete verschuldigd van € 1.000,-- (zegge: éénduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 15 – VRIJWARING:

15.1   Wederpartij vrijwaart Buiter tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Buiter afgeleverde zaken/verrichte diensten geleden en/of te lijden schade.

Artikel 16 – ONTBINDING, SCHADEVERGOEDING:

16.1   Buiter heeft het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling aan Wederpartij geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:

- Wederpartij op zodanige wijze één of meer van de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dat van Buiter in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te houden;

- Wederpartij op enigerlei wijze in strijd handelt met de wet;

- aan Wederpartij voorlopige of definitieve surseance van betaling is verleend, danwel dit door Wederpartij is aangevraagd;

- op Wederpartij de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing is verklaard, danwel dit door Wederpartij is verzocht;

- Wederpartij failliet is verklaard, danwel haar faillissement is aangevraagd, al dan niet door Wederpartij zelf;

- door Wederpartij een aanbieding wordt gedaan aan haar crediteuren in het kader van een buitengerechtelijke schuldsanering;

- conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van (een gedeelte van) het vermogen van Wederpartij;

- Wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, danwel, indien Wederpartij een natuurlijk persoon is, Wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen;

- Wederpartij haar rechtsvorm wijzigt;

- de onderneming van Wederpartij wordt geliquideerd;

- Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel Wederpartij overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;

- zich overigens omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van Buiter in gevaar brengen, zulks geheel ter beoordeling van Buiter;

een en ander zonder dat op Buiter ook maar enige verplichting tot schadevergoeding rust.

16.2   In het geval de overeenkomst op grond van een of meer van de in art. 16.1 van deze Voorwaarden vermelde gronden door Buiter wordt ontbonden, is Buiter gerechtigd alle schade en gevolgschade die Buiter daardoor lijdt (waaronder begrepen winstderving), met een minimum van twintig procent (20%) van de factuurwaarde van de overeenkomst, bij Wederpartij in rekening te brengen.

16.3   In het geval van ontbinding heeft Buiter het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. Wederpartij is verplicht Buiter daartoe alle benodigde medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen toegang  tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming. De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van Wederpartij. Buiter heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat Wederpartij zijn verplichtingen met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door Wederpartij totaal verschuldigde.

Artikel 17 – VERVALTERMIJN:

17.1   Iedere vordering, uit welken hoofde dan ook, van Wederpartij op Buiter vervalt onherroepelijk, indien Buiter niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim, door Wederpartij in rechte is betrokken. Genoemde termijn is een vervaltermijn en is derhalve niet vatbaar voor stuiting als bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN:

18.1      Op alle door Buiter gedane aanbiedingen en alle tussen Buiter en Wederpartij gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt tevens voor alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden gedaan c.q. gesloten met een in het buitenland woonachtige of gevestigde Wederpartij.

18.2      Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is op meerbedoelde aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

18.3      Eventuele geschillen tussen Buiter en Wederpartij zullen worden beslecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Buiter, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen. Buiter mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 19 – WIJZIGING VOORWAARDEN:

19.1   Buiter is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan Wederpartij. Indien deze Voorwaarden gewijzigd worden, zullen de Voorwaarden van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat de betreffende aanbieding door Buiter werd gedaan danwel de betreffende overeenkomst tussen Buiter en Wederpartij tot stand is gekomen.